Ochrona danych osobowych

Szanowny Kliencie,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 1 19/1 z 4 maja 2016 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane RODO informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola.

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych (IOD): iod@mzk.stalowa-wola.pl

3. Pani/a dane osobowe przetwarzane i przechowywane będą w celu niezbędnym do realizacji umowy/zadań  i nie będą udostępniane innym odbiorcom, niż uprawnionym na podstawie przepisów prawa np. sądy lub organy ścigania, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną oraz udostępniane będą tylko tym podmiotom, z którymi Administrator Danych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  27 kwietnia 2016r.

4.  Odbiorcami przekazywanych danych osobowych będą także upoważnieni pracownicy Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Stalowej Woli zgodnie  z zakresem swoich obowiązków i upoważnieniem.

5. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b
i zgodnie z treścią ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
6.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy lub realizacji zadań, a nie podanie danych będzie uniemożliwiało zawarcie umowy z Administratorem i realizacji przez niego zadań.
7. Dane osobowe przechowywane będą przez czas obowiązywania umowy zawartej z Panią/Panem w okresie niezbędnym do jej realizacji, a także po jej zakończeniu w celach:

•    dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
•    wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

•    statystycznych i archiwizacyjnych,

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy iod@mzk.stalowa-wola.pl;

9. Administrator danych nie zamierza przekazywać Pani/a danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

11. W oparciu o Pani/a dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/a zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

2017 © Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Stalowa Wola rychlak.design - projektowanie stron www