Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Stalowej Woli – Zakład Energetyki Cieplnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://www.pec-stalowawola.pl/deklaracja-dostepnosci/ .

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ).

Niezgodności występujące na stronie internetowej www.pec-stalowawola.pl:

 • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne
 • linki nie posiadają treści ani tytułu lub alt zawartego obrazu jest pusty lub go brakuje
 • część treści opublikowana została przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • część treści zamieszczona jest w nieedytowalnych plikach PDF
 • filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów

Ułatwienia wprowadzone na stronie internetowej www.pec-stalowawola.pl:

 • strona internetowa zaprojektowana w sposób responsywny
 • opcja zwiększenia rozmiaru czcionki
 • opcja włączenia wysokiego kontrastu
 • opcja włączenia skali szarości
 • opcja podkreślenia odnośników
 • nawigacja za pomocą klawiatury za pomocą standardowych skrótów przeglądarek internetowych (np. TAB, SHIFT + TAB)

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-15.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Jan Dziados, jdziados@mzk.stalowa-wola.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: +48 606 339 939.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/


Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Biurowiec administracyjny posiada główne wejście zlokalizowane naprzeciwko parkingu zakładowego. Żeby dostać się do głównych drzwi budynku trzeba pokonać jeden stopień . Drzwi główne otwierane są ręcznie. Za drzwiami głównymi znajduje się pomieszczenie jednoprzestrzenne – wiatrołap łączący bezpośrednio wejście po schodach do parteru budynku oraz klatkę schodową łączącą 2 piętra biurowca. Na parterze za wiatrołapem znajdziemy wszelkie ważne informacje dotyczące biurowca, m.in. rozkład poszczególnych działów, pięter, itp.

Wejście do budynku administracyjnego może sprawiać kłopoty osobom na wózkach. Jednym z utrudnień jest znajdujący się przed wejściem do budynku stopień, kolejnym są drzwi które nie są wystarczająco szerokie, by można było się swobodnie przez nie przedostać.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

W budynku mieszczącym biura znajdują się schody. Nie ma wind. Korytarze nie są wystarczająco szerokie, by można było swobodnie poruszać się na wózku, choć nie jest to niemożliwe. Poszczególne piętra budynku administracyjnego nie są dostępne dla osób z dysfunkcją ruchu.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Budynek nie posiada odpowiednich dostosowań dla osób niepełnosprawnych np. pochylni, platform, informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Na terenie zakładu znajduje się parking, na którym wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Stalowej Woli – Zakład Energetyki Cieplnej jest przychylny osobom korzystającym z pomocy psów asystujących. Nie stawia żadnych ograniczeń w tym zakresie.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Brak możliwości z skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku

W przypadku braku możliwości dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.


Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Stalowej Woli

Zakład Energetyki Cieplnej
ul. Handlowa 11, 37-450 Stalowa Wola

tel. +48 (15) 844 02 74

2017 © Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Stalowa Wola rychlak.design - projektowanie stron www